പേജ്_ബാനർ

പ്രദർശനം

2021 ഷാങ്ഹായ് എസ്സെൻ എക്സിബിഷൻ

പ്രദർശനം
പ്രദർശനം
പ്രദർശനം
പ്രദർശനം

2021 Qingdao അന്താരാഷ്ട്ര മെഷീൻ ടൂൾ എക്സിബിഷൻ

പ്രദർശനം
പ്രദർശനം
പ്രദർശനം
പ്രദർശനം
പ്രദർശനം
പ്രദർശനം

2020 ഷാങ്ഹായ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പോ

പ്രദർശനം
പ്രദർശനം

2.

പ്രദർശനം

2019 ഡോങ്ഗുവാൻ മെഷീൻ ടൂൾ എക്സിബിഷൻ

പ്രദർശനം
പ്രദർശനം
പ്രദർശനം
പ്രദർശനം

2018മ്യൂണിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പോ

പ്രദർശനം
പ്രദർശനം
പ്രദർശനം
പ്രദർശനം